• RC Mannesmann BG
  • Общи условия за сключване на сделка и доставка

Общи условия за сключване на сделка и доставка

 

§ 1 - Общи условия
1. Следващите условия за сключване на сделка важат за всички наши настоящи и бъдещи оферти и сключени с нас  договори. Общите условия за сделка на поръчителите не се признават.
2. Един договор влиза в сила, едва след потвърждаване на заявката или при доставка. За съдържанието на договора и особено относно обхвата на услугата, решаващо значение има нашето потвърждение на заявката. Промени и допълнения към договора изискват нашето писмено потвърждение.
3. Запазваме правото си на технически или производствени промени в нашите проспекти и оферти на изображения, чертежи, данни за размер и тегло, ако това не променя значително предмета на доставка и е приемливо за  поръчителя.

 

§ 2 - Цени и условия на плащане
1. Нашите цени са образувани от валидните при сключването на договора ценоразписи.
2. Цените са за закупуване на място, включват опаковката, не включват изпращане, транспорт и застраховка. Те са без ДДС. При поръчки на стойност над 1300 евро (нето), ние поемаме транспортните разходи.
3. Нашите фактури се изплащат без удръжки в рамките на 30 дни от издаването на фактурата. При заплащане в рамките на 10 дни от датата на фактурата, предоставяме 3% отстъпка, ако в момента на плащане са изплатени всички предишни фактури.
4. Ако поръчителят не спази договорените условия за плащане или ако ние установим, че нашите интереси са застрашени поради икономическото състояние на поръчителя, ние можем да прекратим договора. При това имаме право да изискаме предварително плащане или гаранционно плащане по заявката на поръчителя. Ако клиентът забави плащането си, имаме право да направим цялата сума изискуема.
5. Поръчителят има право да предяви към нас само неоспорими или правно адекватни насрещни искове. Право на задържане на предишни или други сделки е изключено, освен ако не става дума за неоспорими и правно основани претенции.
6. Предложените от нас бонуси, отстъпки и други намаления на договорените важат, ако са извършени всички  плащания по задълженията на поръчителя към момента на приспадане на намаленията. В противен случай, всички претенции за отстъпки са неуместни.

 

§ 3 - Доставка и получаване
1. Сроковете за доставка са според отделните договорки. При промени или допълнения към обема на услугата след сключването на договора, се променят съответно и сроковете за доставка, освен ако не е уговорено изрично друго.
2. Срокът за доставка се счита за спазен, ако стоката е предадена за транспортиране или е съобщена готовността за изпращане.
3. Ако не можем да спазим уговорения срок за доставка по независещи от нас причини (проблеми в работата на  предприятието, стачка, спиране на действие, трудности със снабдяването с енергия, забавяне на доставката на суровини и материали и т.н.), то ние незабавно ще уведомим поръчителя за това. В този случай поръчителят няма право на отказ. Ако се окаже, че не можем да доставим поръчката в разумен срок, не по-късно от 4 месеца, тогава и ние, и поръчителят имаме право да се откажем от договора. Съответното важи и ако пречките продължават да
съществуват след изичане на 4 месеца от нашето обявяване. Ако тези пречки са предвидими за нас при сключването на договора, нямаме право на отказ.
4. При поръчки с нареждане за изпращане на стоките, трябва да се определят точни срокове. Поръчителят е задължен да получи стоката в определения срок, не по-късно от 9 месеца след сключването на договора.

 

§ 4 - Поемане на риск
1. Рискът при загубване или увреждане на качеството на стоката се поема от поръчителя, ако стоката е вече  изпратена за транспортиране. Ако поръчителят отложи сроковете за получаване на стоката, той носи отговорност за нея от момента на изпращанети й. Това е в сила, независимо от това, дали изпращането става от мястото на  изпълнение на поръчката и кой поема разходите за транспорт. По желание на поръчителя и за негова сметка, ние можем да застраховаме пратката против кражба или щети, нанесени при транспорт, счупване, пожар,наводнение или други предвидими щети.
2. Частични доставки са допустими

 

§ 5 - Запазване на собствеността
1. Доставените от нас стоки остават наша собственост до пълното изпълнение на всички задължения към сделката от страна на поръчителя.
2. Поръчителят има право да препродава в търговската мрежа стоката, докато не е в период на забавяне на плащанията. Залагания или прехвърляния на стоката не са допустими. Вземанията от препродажбата на неизплатените стоки поръчителят прехвърля по нашата фактура.
3. Ако неизплатената стока е използвана с други предмети, запазеното право на собственост се прехвърля върху  новозъздадения продукт. С това ние придобиваме съсобственост, в съотношение, съответстващо на съотнощението на стойността по фактура на нашата стока към стойността на преработените продукти. Поръчителят задържа новия продукт неизплатен заради нашето право на съсобственост. Ако неизплатената стока се препродаде отново като част от нов продукт, важи §5.ал.2, само на стойност стойността неизплатената наша стока по фактура.
4. Ако реализираната стойност надвишава нашите искания с повече от 10%, ние сме задължени да върнем излишъка.

 

§ 6 - Право на собственост и авторско право
1. Предоставените от нас чертежи, рисунки, мостри, оферти остават наша собсвеност. Поръчителят няма право да ги преотстъпва на трети лица. Ние изрично запазваме авторското си право върху тях. При изготвяне на своите поръчки  поръчителят трябва да се увери, че не нарушава запазените права на трети лица.

 

§ 7 - Рекламации
1. Ако някоя от нашите стоки се окаже с дефект, поръчителят има право на претенции съгласно законовите  определения, с уговорката, че най-напред той ще поиска поправка или замяна на стоката.
2. Ako повторната поръчка не се изпълни, поръчителят има право да иска намаляване на цената или да се откаже от договора, без за това да има определен срок. Наред с това поръчителят има право да иска обезщетение по силата на §8.
3. Ако заменим стоката на потребителя, ние придобиваме право на собственост върху заменената стока.
4. Ако дефектът се дължи на чужд продукт, ние имаме право да предявим искания за отстраняване на дефекта към нашите предишни доставчици и да преотстъпим обезщетението на поръчителя. В този Общи условия за сключване на сделка и доставка случай ние се освобождаваме от предишните условия едва когато поръчителят е предявил съдебно своя иск към предишните доставчици.
5. Срокът за отстраняване на щетите е 12 месеца след изпълнение на условията по §4,ал.1. Ako доставените от нас стоки са използвани по указание на строителен обект и са предизвикали негови дефекти, е в сила установеният по закон срок за гаранция. Исковете за обезщетение остават незасегнати от.

 

§ 8 - Наказателна отговорност
1. Ние носим отговорност съгласно законовите предписания за накърняване на съществени задължения по договора по наша вина. Съществени задължения по договора са задължения, които засягат основната цел на договора, чието изпълнение прави възможно реализирането на договора и на чието спазване партньора по договора трябва да  разчита. Ако не е налице такова небрежно отношение от наша страна, то ние сме отговорни само за предвидимите щети.
2. Във всички останали случай ние носим отговорност само ако от наш законен представител или сътрудник е  нанесена умишлена или несъзнателна щета. За щети, засягащи здравето или живота, отговаряме според закона. В  противен случай всички искове за обезщетение за неизпълненеие на задълженията към нас са неуместни.
3. Носим отговорност по закона за липсващите продукти.

 

§ 9 - Заключителни разпоредби
1. Мястото на изпълнение на всички условия по двете части на договора е 47057 Дуисбург.
2. Договорните отношения са подчинени на немското законодателство, изключая международното споразумение за покупка на стоки.
3. Мястото за разрешаване на всички съдебни спорове във връзка с този договор се определя от нашата централа. По наш избор поръчителят може да бъде обвинен и на негова територия.
4. Невалидността на определени условия от този договор не нарушава валидността на останалите условия и предмета на договора. На мястото на невалидните условия се прави регламентиране, което в своята икономическа същност да  се доближава най-много до невалидната част, освен ако не става дума за Общите условия на сделката. Това важи и  ако се касае за пропуск в договора.

 

Общи условия за сключване на сделка и доставка
R.C. Mannesmann GmbH
Grabenstrasse 210, D-47057 Duisburg, Germany
Phone +49 (0) 203 363 544 - 0
Fax +49 (0) 203 363 544 - 22
www.rcmannesmann.de
info@rcmannesmann.de