Защита на питейната вода

Така изглежда оптималната защита на питейната вода

Съоръженията за питейна вода трябва да са направени така, че да не се нарушава качесвото на водата в системата. За да се избегне загубата на качество при навлизане на непитейна вода, на застрашените от това места трябва да се поставят защитни арматури.

Класификация на водата

В разпоредбите за питейната вода са заложени гранични стойности за различни вещества, които могат да се съдържат в нея. Вода, която отговаря на тези изисквания, се класифицира като „вода първа категория (качество)”. Водата, която се отклонява от тези норми, се класифицира в категории 2 до 5. Институциите в Германия изхождат от това, че питейната вода, когато излезе от системата за питейна вода, губи своите качества. Това може да се случи например при добавяне на продукти за къпане или в болниците при разпространение на вируси и зарази.

Опасностите от обратния теч

Водата, която е напуснала водопровода за питейна вода, не би трябвало да се връща обратно в нея. Обратен теч се получава обикновено, когато кранът за питейна вода се намира под нивото на най-високото равнище на непитейната вода. Застрашените водоизточници трябва да се защитят от обратен теч на непитейна вода чрез монтирането на защитни арматури.